2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Opis 22-letniej katamnezy ostrych zaburzeń psychotycznych o pomyślnym rokowaniu

Sławomir Murawiec1, LUCYNA BURY1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 67-73
Słowa kluczowe: ostra psychoza, rokowanie, psychoza cykloidna, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono opis przypadku Pacjentki, która w 25 roku życia przebyła kilka bardzo burzliwych epizodów psychotycznych. W trakcie następnych 22 lat dostępnych katamnestyczne epizody psychotyczne nie wystąpiły nigdy więcej, a pacjentka osiągnęła bardzo dobry zakres funkcjonowania zawodowego i społecznego. Przedstawiono argumenty przemawiające za rozpoznaniem u pacjentki psychozy cykloidnej.

Adres do korespondencji:
Lek. Sławomir Murawiec,
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 119,
02-957 Warszawa