2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Psychiatria

Psychozy schizofreniczne o późnym początku

URSZULA DŁUGOŃ1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 45-57
Słowa kluczowe: psychozy późnego wieku, schizofrenia o późnym początku, parafrenia

Streszczenie

Artykuł przedstawia obecny stan wiedzy na temat psychoz schizofrenicznych pojawiających się w podeszłym wieku. Jest to najprawdopodobniej grupa zaburzeń heterogennych, występujących w populacji z częstością 2-9%. Płeć żeńska wydaje się pewnym czynnikiem ryzyka. Obserwowane objawy psychotyczne są zwykle mniej nasilone niż u chorych młodszych, a stwierdzane zaburzenia poznawcze mają zróżnicowany charakter. Doniesienia na temat etiologii są niejednoznaczne. W leczeniu preferowane są neuroleptyki atypowe. Rokowanie jest lepsze niż u chorych młodszych, ale całkowite wyzdrowienie zdarza się rzadko. Zagadnienie to wymaga dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Lek. Urszula Długoń,
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa