2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Objawy neurologiczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

LIDIA OSTANEK1, KRYSTYNA HONCZARENKO2, IRENA FIEDOROWICZ-FABRYCY1, CEZARY FRYZE2
1. Kliniki Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2. Katedry i Kliniki Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 129-135
Słowa kluczowe: toczeń rumieniowaty układowy, zaburzenia neurologiczne, przeciwciała przeciwkardiolipinowe, przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów, przeciwciała przeciwjądrowe

Streszczenie

Częstość występowania powikłań neurologicznych u chorych z SLE jest różnie oceniana przez różnych autorów, bo od kilkunastu do 80%, najczęściej ok. 50%. Te różnice spowodowane są brakiem ogólnie akceptowanej klasyfikacji objawów neurologicznych typowych dla SLE. Istnieją również trudności w różnicowaniu objawów organicznych z czynnościowymi w tej grupie chorych, jak również z powikłaniami stosowanego leczenia. Celem pracy były: ocena częstości i charakteru zaburzeń neurologicznych występujących u chorych z toczniem układowym oraz korelacja objawów neurologicznych z wybranymi parametrami immunologicznymi (przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwkardiolipinowe, przeciw cytoplazmie granulocytów, frakcje C3 i C4 dopełniacza). Zbadano 63 chorych z SLE (58 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 17-63 lat (średnio 40,1 lat). U wszystkich przeprowadzono pełne badanie reumatologiczne i neurologiczne uzupełnione badaniami immunologicznymi i elektrofizjologicznymi (EEG, EMG, badanie wzrokowych i słuchowych potencjałów wywołanych). W wybranych przypadkach wykonywano tomografię komputerową i/lub jądrowy rezonans magnetyczny. Objawy neurologiczne w zbadanej grupie chorych z SLE występowały u 71,4% pacjentów. Częstość występowania objawów neurologicznych korelowała z wysokim mianem przeciwciał przeciwkardiolipinowych. Nie obserwowaliśmy korelacji pomiędzy częstością występowania objawów neurologicznych a mianem przeciwciał przeciwjądrowych, obecnością przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów, czy poziomem frakcji C3 i C4 dopełniacza.

Adres do korespondencji:
Dr Lidia Ostanek,
Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-344 Szczecin