2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Przemijająca mielopatia u chorej z niedestrukcyjną, wieloguzkową postacią reumatoidalnego zapalenia stawów – koincydencja czy szczególny zespół chorobowy?

ANNA SZCZEPAŃSKA-SZEREJ1, TOMASZ HASIEC1, ZBIGNIEW STELMASIAK1, LESZEK SZCZEPAŃSKI2, MARIUSZ PIOTROWSKI2
1. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie
2. Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 167-171
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, mielopatia

Streszczenie

Przedstawiony został przypadek 58-letniej pacjentki z mielopatią typu SLA, której objawy wystąpiły równolegle z początkiem reumatoidalnego zapalenia stawów o nietypowym przebiegu. W oparciu o wyniki badań rtg, CT i MR kanału kręgowego wykluczono kompresyjny mechanizm uszkodzenia. Poprawę stanu neurologicznego uzyskano po zastosowaniu metylprednisolonu i metotreksatu. Może to sugerować, że uszkodzenie rdzenia było skutkiem procesu zapalno-immunologicznego.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Szczepańska-Szerej,
Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej,
ul. Jaczewskiego 8,
20-954 Lublin