2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Wieloobjawowe zespoły neurologiczne u chorych z zespołem antyfosfolipidowym

HALINA BARTOSIK-PSUJEK1, BARBARA ADACH1, ZBIGNIEW STELMASIAK1
1. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 157-161
Słowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, objawy neurologiczne, udar

Streszczenie

Przedstawiono 2 chorych z licznymi i intensywnie wyrażonymi objawami neurologicznymi, u których w oparciu o kryteria kliniczne i immunologiczne rozpoznano naczyniowe uszkodzenie mózgu współistniejące z zespołem antyfosfolipidowym. Chory pierwszy – mężczyzna lat 39. Przed rokiem leczony z powodu niedowładu połowiczego prawostronnego w wyniku zawału lewej półkuli mózgu, ponowna hospitalizacja z powodu głębokiego zespołu opuszkowo-rzekomoopuszkowego, z cechami uszkodzenia n. V i z obustronnym obwodowym uszkodzeniem n. VII. Chory drugi – mężczyzna lat 28 z niedowładem połowiczym prawostronnym, dysfazją mieszaną czuciowo-ruchową oraz zaburzeniami czucia powierzchniowego w obrębie prawej kończyny dolnej.

Adres do korespondencji:
Dr Halina Bartosik-Psujek, Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin