2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Ocena wybranych funkcji poznawczych u osób krótko chorujących na schizofrenię – doniesienie wstępne

Joanna Meder1, Maryla Sawicka1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 323-329
Słowa kluczowe: czynności poznawcze, schizofrenia, olanzapina

Streszczenie

W przedstawionym doniesieniu podjęto próbę oceny skuteczności stosowania olanzapiny u pacjentów chorych na schizofrenię. Skuteczność preparatu oceniano na podstawie zmian, jakie zachodziły w funkcjonowaniu poznawczym chorych po okresie 3 miesięcy po zastosowaniu tej farmakoterapii. Badanymi osobami byli stosunkowo młodzi pacjenci leczeni w Instytucie. Wyniki potwierdzają skuteczność tego atypowego neuroleptyku już w pierwszym, stosunkowo krótkim, etapie leczenia. Pozytywne zmiany dotyczyły nie tylko samej poprawy w obszarze zmian nasilenia objawów pozytywnych i negatywnych, ale przede wszystkim w obszarze funkcjonowania poznawczego.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Meder,
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa