2002 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Schizofrenia

Wartość diagnostyczna niektórych kategorii wypowiedzi i perceptów pojawiających się podczas badania testem Rorschacha – część 2

Anna Hunca-Bednarska1
1. Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 349-356
Słowa kluczowe: schizofrenia, test Rorschacha, zaburzenia myślenia, emocjonalność, hermeneutyka

Streszczenie

Przeanalizowano wypowiedzi 75 osób chorych na schizofrenię paranoidalną lub prostą uzyskane podczas badania testem Rorschacha, pod kątem występowania w nich określonego typu absurdów oraz treści związanych z zasłoną, cieniem lub brakiem czegoś. Wyniki analizy porównano z materiałem uzyskanym podczas badania testem Rorschacha 63 osób zdrowych. Stwierdzono istotnie częstsze występowanie wypowiedzi „absurdalnych" u osób chorych, co interpretowano jako wyraz dyssolucji psychicznej. Istotnie częściej występujące wypowiedzi, w których mówi się o zasłonach lub przesłanianiu jednej części plamy przez inną w grupie osób chorych przy interpretacji Tab. II i Tab. VI próbowano wyjaśnić dwojako: albo jako wyraz psychopatologii, albo też jako wyraz większego uwrażliwienia chorych na granice ludzkiego poznania. Wypowiedzi „z cieniem" lub „brakiem czegoś" w zebranym w tej pracy materiale pojawiały się rzadko i nie różnicowały obu badanych grup. Interpretacja wyników została przeprowadzona w oparciu o założenia hermeneutyki, a więc stanowi jedynie propozycję otwartą na dalsze próby rozumienia. Badania dotyczyły materiału trudnego do obiektywizacji, a ponadto poza wypowiedziami „absurdalnymi" analizowano te aspekty treści, o których nie pisano dotąd w literaturze, dlatego przeprowadzone badania należy traktować, jako w pewnym sensie jedynie pilotażowe.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Anna Hunca-Bednarska,
Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. A bramowieka 2,
20-442 Lublin