2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Izolowany zespół zaburzeń poznawczych u pacjenta z obustronnym uszkodzeniem okolic ciemieniowo-potylicznych w wyniku kolejnych udarów mózgu. Opis przypadku

JOANNA SENIÓW1, KATARZYNA POLANOWSKA1, Tadeusz Mendel1
1. II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 117-122
Słowa kluczowe: obustronne uszkodzenie ciemieniowo-potyliczne, apraksja, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne i wzrokowo-konstrukcyjne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek 56-letniego mężczyzny z obustronnym uszkodzeniem okolic ciemieniowo-potylicznych, spowodowanym dwoma epizodami udarowymi. Następstwem uszkodzeń mózgu był izolowany zespół dysfunkcji poznawczych, z dominującą apraksją, zaburzeniami przestrzennymi, agnozją palców i wybiórczymi trudnościami językowymi.

Adres do korespondencji:
Dr n. hum. Joanna Seniów, II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: seniowj@ipin.edu.pl