2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Porównanie cierpienia psychicznego i funkcjonowania w wybranych zaburzeniach lękowych i depresyjnych

Krzysztof Małyszczak1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (3), 287-292
Słowa kluczowe: lęk, depresja, cierpienie psychiczne, funkcjonowanie

Streszczenie

Cel – Praca przedstawia porównanie cierpienia psychicznego i funkcjonowania w grupach pacjentów z rozpoznaniami depresji, mieszanego zaburzenia lękowo-depresyjnego, zaburzenia lękowego uogólnionego, agorafobii, lęku napadowego, fobii społecznej oraz fobii swoistych. \

Badania – Badano 67 osób nieleczonych lekami psychotropowymi osób, w tym 47 kobiet i 20 mężczyzn, w wieku od 18 do 71 lat (mediana 42 lata).

Metoda – Zaburzenia rozpoznano przy pomocy kwestionariusza diagnostycznego opartego na „Schemacie oceny klinicznej w neuropsychiatrii" (SCAN 2.0), cierpienie psychiczne oceniano za pomocą "Ogólnego kwestionariusza zdrowia" (GHQ-30), ogólne funkcjonowanie – za pomocą "Ogólnej oceny funkcjonowania" (GAF).

Wyniki – Przeciętna wartość GHQ w depresji wynosiła 27, w zaburzeniach lękowych z wyjątkiem fobii swoistych 16-20, fobiach swoistych 7,5. Przeciętna wartość GAF w depresji wynosiła 60, w zaburzeniach lękowych z wyjątkiem lobii swoistych 64-70, w fobiach 77,5.

Omówienie i wnioski – Wykazano, że: (1) depresja powoduje większe cierpienie psychiczne i upośledzenie funkcjonowania niż zaburzenia lękowe, (2) poziom cierpienia psychicznego i funkcjonowania w badanych zaburzeniach lękowych (bez fobii swoistych) jest zbliżony, z wyjątkiem nieco mniejszego cierpienia psychicznego w zaburzeniu lękowym uogólnionym, (3) fobie swoiste powodują mniejsze cierpienie psychiczne i upośledzenie funkcjonowania niż pozostałe zaburzenia lękowe.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Małyszczak, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Mecźvczl1ej,
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław