2004 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 3

Farmakoterapia

Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-tarczyca u pacjentów z depresją jako czynnik wspomagania wyboru leku przeciwdepresyjnego – doniesienie wstępne

JUSTYNA ORZECHOWSKA1, JAN M. HORODNICKI1
1. Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004,13, suplement 3 (19), 77-85
Słowa kluczowe: depresja, tarczyca, leki przeciwdepresyjne

Streszczenie

Cel. Prezentowana praca jest kontynuacją myśli badawczej Jana M. Horodnickiego i ma na celu ocenę podstawowego wydzielania TSH i hormonów tarczycy, T3 i T4 u pacjentów z depresją jako cech predykcyjnych wyboru najbardziej użytecznego selektywnego tymoleptyku.

Metoda. Badaniem objęto 54 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii PAM w latach 2000-2004, z rozpoznaniem depresji endogennej, wg ICD-10. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup: leczonych maprotyliną (tymoleptykiem selektywnie działającym na przekaźnictwo noradrenergiczne) oraz leczonych citalopramem (selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny). Dwukrotnie – wyjściowo i po 4 tygodniach leczenia, oceniano nasilenie zaburzeń depresyjnych wg skal: Hamiltona (HDRS), Montgomery-Asberg (MADRS) i Ogólnej Oceny Klinicznej (CGI) oraz oznaczano podstawowe stężenie TSH i hormonów tarczycy (T3 i T4).

Wyniki. Grupa pacjentów leczonych maprotyliną z ponad 50-procentową redukcją objawów depresji (n1 = 24), co przyjęto jako poprawę, była podobna z uwagi na podstawowe wydzielanie TSH, T3 i T4 przed leczeniem do grupy pacjentów leczonych citalopramem bez poprawy (n4 = 12). Natomiast grupa pacjentów leczonych maprotyliną bez poprawy (n2 = 6) była podobna do grupy pacjentów leczonych citalopramem z poprawą (n3 = 12).

Wnioski. Uzyskane wyniki wstępnie potwierdzają hipotezę, że względna nierównowaga przekaźnictwa noradrenergicznego i serotoninergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym, warunkująca odpowiedź terapeutyczną na selektywny tymoleptyk, może być oszacowana na podstawie wydzielania TSH i hormonów tarczycy

Adres do korespondencji:
Dr Justyna Orzechowska,
Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Broniewskiego 26,
71-460 Szczecin