2004 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 3

Genetyka

Związek cech psychobiologicznych i polimorfizmów genów DRD2, DATl, 5HTT, MAO A i COMT w populacji osób obciążonych uzależnieniem od alkoholu

Justyna Pełka-Wysiecka1, Jerzy Samochowiec1, JOLANTA KUCHARSKA-MAZUR1, SZYMON SYREK1, MICHAŁ PARUS1, Anna Grzywacz1, JAN HORODNICKI1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 suplement 3 (19), 35-46
Słowa kluczowe: ZZA, gen DRD2, gen DAT1, gen 5HTT, gen MAO A, gen COMT, lęk, depresja, SAS, SDS

Streszczenie

Cel. U osób z zespołem zależności alkoholowej (ZZA) trzykrotnie częściej niż H1 zdrowej populacji Występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Zwiększone nasilenie lęku i depresji obserwowane jest w alkoholowym zespole abstynencyjnym (AZA). Oszacowanie związku nasilenia lęku i depresji u osób z ZZA (ocenianych przy użyciu skal psychometrycznych: Skala Samooceny Lęku Zunga SAS i Skala Samooceny Depresji Zunga SDS) i zbadanych polimorfizmów pięciu genów kandydujących.

Metoda. 108 osób z ZZA, z wykluczeniem osób z rozpoznaniami psychiatrycznymi z osi 1 wg ICD-l0 innymi niż ZZA i uzależnienie od nikotyny. Zbadano polimorfizmy genów: DAT1, 5HTT, MAO A, COMT, DRD2.

Wyniki. Stwierdzono zależność pomiędzy niektórymi wybranymi polimorfizmami badanych genów i poziomem lęku lub depresji szacowanych skalami SAS i SDS.

Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wniosek potwierdzający hipotezę biologicznego uwarunkowania indywidualnego obrazu klinicznego ZZA.

Adres do korespondencji:
Dr Justyna Pełka-Wysiecka,
Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Broniewskiego 26,
71-460 Szczecin,
e-ma.il: wysiecki@wp.pl