2004 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 3

Genetyka

Związek polimorfizmu genu transportera serotoniny (5-HTT LPR) z nasileniem objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego

SZYMON SYREK1, Justyna Pełka-Wysiecka1, JOLANTA KUCHARSKA-MAZUR1, GEORG ARENTOWICZ2, Jerzy Samochowiec1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2. AZIP, Kolonia, Niemcy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13, suplement 3 (19), 47-52
Słowa kluczowe: alkohol, uzależnienie, transporter serotoniny, objawy abstynencyjne, genetyka

Streszczenie

Cel. Wyniki badań z zakresu biochemii układu nerwowego, farmakologii i fizjologii wskazują na istotną rolę serotoniny (5-HT) w rozwoju uzależnienia od alkoholu oraz przebiegu alkoholowego zespołu abstynencyjnego. W naszym badaniu poszukiwaliśmy związku pomiędzy uzależnieniem od alkoholu oraz natężeniem objawów abstynencyjnych w przebiegu ZZA a polimorfizmem genu transportera serotoniny (5-HTT_LPR).

Metoda. Grupę badaną stanowiło 96 chorych uzależnionych od alkoholu, z rozpoznaniem postawionym wg kryteriów ICD-10. Grupę kontrolną stanowiło 187 zdrowych ochotników. Natężenie objawów abstynencyjnych mierzone było skalą CIWA-Ar:

Wyniki. Na podstawie analizy statystycznej stwierdza się asocjację pomiędzy polimorfizmem genu 5-HTT_LPR a wynikiem skali CIWA-Ar: Osoby z niższą aktywnością transkrypcyjną genu transportera serotoniny (region promotora 5-HTT) wykazują istotnie statystycznie wyższe natężenie objawów zespołu abstynencyjnego (p < 0,004). Nie stwierdzono istotnych różnic rozkładu alleli i genotypów pomiędzy chorymi z ZZA a grupą kontrolną.

Wnioski. Powyższe wyniki pozwalają na sformułowanie hipotezy o istotnym wpływie polimorfizmu genu 5-HTT na natężenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego.

Adres do korespondencji:
Dr Szymon Syrek,
Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Broniewskiego 26,
71-460 Szczecin