2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Przegląd badań genów kandydujących w neurorozwojowej teorii schizofrenii – geny czynników wzrostu

MARIA SKIBIŃSKA1
1. Pracowni Genetyki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (2), 125-133
Słowa kluczowe: : neurorozwojowa teoria schizofrenii, czynniki wzrostu, geny kandydujące, badania asocjacyjne

Streszczenie

Cel. Przedstawiono postępy w badaniach genetyczno-molekularnych w schizofrenii w aspekcie koncepcji neurorozwojowej. W badaniach tych wykorzystywane są dwie metody: analiza sprzężeń (przeszukiwania całego genomu) oraz metoda genu kandydującego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań metodą genów kandydujących polegającą na wybraniu a priori genów, które teoretycznie mają związek z etiologią choroby.

Poglądy. W nawiązaniu do neurorozwojowej koncepcji schizofrenii przedstawiono wyniki badań asocjacyjnych polimorfizmów genów czynników wzrostu (NT-3 – neurotrofina 3, BDNF – czynnik neurotroficzny mózgopochodny, CNTF – czynnik neurotroficzny rzęskowy, GDNF – czynnik neurotroficzny glejowy oraz NRG 1 – neuregulina 1).

Wnioski. Opisane wyniki wskazują na istotną rolę czynnika neurotroficznego mózgopochodnego oraz neureguliny 1 w patogenezie schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Mgr Maria Skibińska,
Pracownia Genetyki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań,
tel.: (61) 8491311, e-mail: mariaskibinska@yahoo.com