2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Późne dyskinezy

STANLEY N. CAROFF1, STEPHAN C. MANN1, KENNETH A. SULLIVAN1, E. CABRINA CAMPBELL1, Stefan Krzymiński2
1. The University of Pennsylvania School of Medicine and the Department of Veterans Affairs Medical Center, Philadelphia, USA
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 347-354
Słowa kluczowe: późne dyskinezy, epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie

Streszczenie

Cel. Artykuł omawia aktualne poglądy na epidemiologię, patogenezę, diagnostykę oraz leczenie późnych dyskinez.

Poglądy. Z coraz szerszym stosowaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych wiązana jest nadzieja na zmniejszenie zapadalności na późne dyskinezy. Jednak ryzyko ich wystąpienia u podatnych pacjentów, stosowanie nadal klasycznych leków przeciwpsychotycznych oraz istnienie tysięcy pacjentów z wcześniej nabytymi dyskinezami, podkreślają ciągłe znaczenie tej potencjalnie nieodwracalnej reakcji na leki. Do tej pory zgromadzono znaczną ilość informacji dotyczących epidemiologii, obrazu klinicznego, patogenezy i leczenia późnych dyskinez.

Wnioski. Lepsze zrozumienie tego stanu jest ważne nie tylko dla praktyki klinicznej, ale także dla wyjaśnienia wzajemnych związków między lekami przeciwpsychotycznym i oraz podatnością na dyskinezy związane ze schizofrenią i starzeniem się.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanley N. Caroff, M.D., The University of Pennsylvania School of Medicine and the Department of Veterans Affairs Medical Center,
116A University Avenue,
Philadelphia, PA 19104, USA;
Dr Stefan Krzymiński, Cibórz 36/2,
66-213 Skqpe,
e-mail:Stefan.4384393@pharmanet.com.pl