2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Rola, prawa i obowiązki biegłego psychiatry w postępowaniu karnym i cywilnym

Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 377-384
Słowa kluczowe: biegły psychiatra, psychiatria sądowa

Streszczenie

Cel. Wskazano unormowania prawne powoływania biegłych, w tym psychiatrów, gdy zachodzi potrzeba wiadomości specjalnych w postępowaniu karnym i cywilnym.

Poglądy. Warunkiem podjęcia się czynności biegłego jest otrzymanie przez osobę powołaną pisemnego postanowienia sądu, a w postępowaniu karnym przygotowawczym również prokuratora, o powołaniu biegłego, wymienionego z imienia i nazwiska, ze wskazaniem jego specjalności oraz określeniem zleconych mu zadań i terminu wykonania. Rolą biegłego jest wyjaśnienie przedstawionych mu faktów, powiązania ich z faktem głównym i całokształtem sprawy, ze wskazaniem związku przyczynowego pomiędzy tym faktem a jego skutkami. Podstawowe prawa i obowiązki biegłego wynikają z unormowań kodeksów postępowania karnego i cywilnego. Wskazano istniejące różnice wiążące się ze specyfiką każdego z tych postępowań.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków