2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Jakość usług medycznych w opinii pacjentów wybranych oddziałów psychiatrycznych

Joanna Raduj1, Anna Indulska1, Marta Anczewska1, Waldemar Lechowicz1, Maciej Pałyska1, Katarzyna Prot1
1. Zespołu do Spraw Jakości Usług Medycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 277-284
Słowa kluczowe: jakość usług medycznych, satysfakcja pacjentów z leczenia, zdrowie psychiczne
Streszczenie

Cel. Satysfakcja pacjentów z leczenia jest, obok kompetencji personelu, warunkiem koniecznym uzyskania dobrych wyników leczenia. Celem badań było poznanie opinii pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii na temat jakości świadczonych im usług medycznych.

Metoda. Opracowanie relacjonuje badania przeprowadzone w 6 psychiatrycznych oddziałach diagnostyczno-terapeutycznych, przy pomocy skonstruowanego przez autorów kwestionariusza (Kwestionariusz badania satysfakcji pacjenta). Uzyskano odpowiedzi 102 chorych.

Wyniki. Zarówno warunki przyjęcia do szpitala i na oddział, jak i pobyt w nim oceniano w większości pozytywnie - ok. 10% badanych było niezadowolonych z przyjęcia i pobytu w placówce, a 5% - z relacji z personelem. Mniej pozytywne oceny dotyczyły: jakości wyposażenia, hałasu w nocy, wsparcia ze strony określonych osób oraz zbyt małej ilości informacji na temat praw i obowiązków pacjenta, choroby i leczenia - tylko co 3 z badanych potwierdzał uzyskanie informacji na temat choroby, a co 5 - na temat leczenia.
Około połowa badanych nie potwierdzała zapoznania ich z przysługującymi prawami oraz regulaminem oddziału. Dostępność lekarzy jako dobrą oceniło 93% badanych, a pielęgniarek - niemal wszyscy. Jako zbyt małe badani oceniali dostępność terapeutów oraz wsparcia psychicznego ze strony terapeutów i pielęgniarek. Częstym przedmiotem skarg były uciążliwe zachowania współ-pacjentów, hałas i braki w wyposażeniu oddziałów.

Wnioski. Poprawy wymagają następujące obszary działania oddziałów: aktywność terapeutów (psychologów i terapeutów zajęciowych), dostęp do informacji formalnych i medycznych, warunki pobytu związane z infrastrukturą oddziału.

Adres do korespondencji:
Mgr Joanna Raduj, Zespól do Spraw Jakości Usług Medycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa