2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Postawy psychiatrów - biegłych i niebiegłych

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 367-383
Słowa kluczowe: nieuprawnione zaświadczenia lekarskie, zawłaszczanie kompetencji biegłych psychiatrów

Streszczenie

Cel. W ostatnich latach próby wpływania na decyzje sądu podejmowane przez osoby niepowołane przybierają na sile. Celem artykułu jest pobudzenie do refleksji środowiska psychiatrycznego, a także prawniczego w sprawie nieprawidłowych zachowań psychiatrów, w tym biegłych sadowych, w związku z narastającą krytyką medialną zarzucającą niejednokrotnie świadome i celowe poświadczanie nieprawdy.

Przypadki. Autorka przedstawiła przykłady postaw psychiatrów, pełniących różne funkcje (biegłych, leczących, autorytetów naukowych, osób nadzorujących odpowiedzialność zawodową), a także sytuacje, w których dochodziło do wkraczania w kompetencje biegłych psychiatrów poprzez wydawanie nieuprawnionych ocen diagnostycznych i sądowo-psychiatrycznych (poczytalności, wysokiego prawdopodobieństwa powtórzenia czynu znacznej społecznej szkodliwości).

Komentarz. Wydaje się, że gdyby sądy oceniały różne zaświadczenia lekarskie czy inne dokumenty bardziej krytycznie, niezależnie od tego, kto jest ich autorem i nie stawiały ich na równi z rzetelną opinią biegłych psychiatrów, nie przynosiłoby to zamierzonych korzyści.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa