2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Aleksytymia jako czynnik ryzyka czy skutek PTSD u kobiet - ofiar przemocy domowej

Małgorzata Dąbkowska1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 221-227
Słowa kluczowe: stres, przemoc domowa, zespół stresu pourazowego (PTSD), aleksytymia

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena występowania i nasilenia aleksytymii oraz objawów zespołu stresu pourazowego, a także oraz ocena korelacji między nimi u kobiet - ofiar przemocy domowej.
Metoda. Grupę badaną stanowiło 30 kobiet w wieku od 17 do 55 lat; średnia wieku wynosiła 37 lat. Badane osoby były mieszkankami hosteli dla ofiar przemocy domowej. Doświadczały zarówno przemocy fizycznej jak i psychicznej.Obecność i nasilenie aleksytymii oceniano za pomocą 20-punktowej skali samooceny Toronto Alexithymia Scale. Diagnozę i nasilenie zespołu stresu pourazowego opierano na podstawie skali PTSD Interview (PTSD-I) autorstwa C.G. Watsona i wsp., 1991.
Wyniki. W badanej grupie kobiet, które doświadczały przemocy domowej, aleksytymię i subkliniczną aleksytymię stwierdzono u 53% ofiar. W badanej grupie ofiar przemocy domowej 97% miało objawy PTSD. Aż 70% ofiar miało nasilenie objawów PTSD znaczne, bardzo znaczne lub ekstremalne. Wyższa punktacja w skali aleksytymii wiązała się z większym nasileniem zespołu stresu pourazowego.
Wnioski. U ofiar przemocy domowej częściej zanotowano obecność aleksytymii niż w populacji ogólnej. Nasilenie cech aleksytymii wiązało się z nasileniem objawów PTSD.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Dąbkowska
Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum
ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel. (52) 5854256
e-mail: gosiadabkowska@yahoo.com