2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Objawy psychopatologiczne towarzyszące zaburzeniom odżywiania się

Cezary Żechowski1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 185-191
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, zaburzenia towarzyszące, depresja, lęk, natręctwa
Streszczenie

Cel. Głównym celem tego badania była ocena objawów psychopatologicznych u dorastających dziewcząt z zaburzeniami odżywiania (typu ograniczającego i bulimicznego) oraz porównanie obu tych grup z grupą kontrolną zdrowych dziewcząt.
Metoda. Za pomocą skal EDI, Hamiltona, YBOCS i STAI zbadano 40 hospitalizowanych dziewcząt z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego lub żarłoczności psychicznej oraz 46 dziewcząt zdrowych. Dokonano porównań międzygrupowych pomiędzy osobami ograniczającymi (postać ograniczająca jadłowstrętu psychicznego), osobami z bulimią (postać bulimiczna jadłowstrętu psychicznego oraz żarłoczność psychiczna) a osobami zdrowymi stanowiącymi grupę kontrolną.
Wyniki. W porównaniu z grupą kontrolna zdrowych, obie grupy z zaburzeniami odżywiania wykazywały statystycznie istotnie wyższy poziom objawów psychopatologicznych (depresyjnych, lękowych i obsesyjno-kompulsyjnych).Grupa ograniczająca miała wyższy poziom depresji a niższy poziom leku niż bulimiczna, podczas gdy ciężkość objawów obsesyjno-kompulsyjnych była podobna w obu grupach. Stwierdzono korelację między niektórymi cechami osobowości (EDI) oraz oboma miarami lęku, jako stanu i cechy (STAI) - u osób z zaburzeniami ograniczającymi. Natomiast w grupie bulimicznej, we wzajemne korelacje wchodziły cechy osobowości (EDI), cecha i stan lęku (STAI) oraz objawy depresyjne.
Wnioski. Obie grupy pacjentek cechował wyższy poziom objawów psychopatologicznych niż grupę kontrolną zdrowych dziewcząt. Stwierdzono różnice między osobami ograniczającymi a bulimicznymi w zakresie cech osobowości i objawów psychopatologicznych. Staranne badanie może poprawić nasze rozumienie i leczenie takich grup pacjentek.

Adres do korespondencji:
Dr Cezary Żechowski
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (22) 4582790, tel./fax: (22) 6421272
e-mail: cezech@poczta.onet.pl