2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Ocena nasilenia cech neurotycznych u chorych z dyspepsją czynnościową - aspekty metodologiczne

Joanna Grzyb1
1. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 211-214
Słowa kluczowe: dyspepsja czynnościowa, osobowość, neurotyczność, neurotyzm

Streszczenie

Cel. Celem badań było porównanie nasilenia neurotyzmu (N) i neurotyczności (NEU) u chorych z dyspepsją czynnościową (FD) przy zastosowaniu dwóch różnych narzędzi badawczych.
Metoda. Badaniami objęto dwie grupy pacjentów z rozpoznaniem FD liczące odpowiednio 30 (średni wiek - 39,2 lat; 21kobiety i 9 mężczyzn = 9) i 34 osoby (średni wiek - 37,9; 18 kobiet i 16 mężczyzn = 18; M = 16). Do weryfikacji założeń użyto dwóch niezależnych narzędzi badawczych, które posiadają swoje teoretyczne ugruntowanie w tej samej teorii osobowości: Kwestionariusz Osobowości NEO-FFI diagnozujący nasilenie neurotyczności (NEU) oraz 16-Czynnikowy Kwestionariusz Osobowościowy R.B. Cattella (PF-16) mierzący skłonność do neurotyzmu (N).
Wyniki. W badaniu kwestionariuszem NEO-FFI wykazano przeciętne nasilenie NEU u chorych z FD. Przy użyciu kwestionariusza PF-16 otrzymano wyniki wskazujące na wysokie nasilenie skłonności do N wśród badanych pacjentów.
Wnioski. Ocena nasilenia cech neurotycznych u pacjentów z dyspepsją czynnościową zależy od rodzaju zastosowanego narzędzia pomiaru tej cechy.

Adres do korespondencji:
Mgr Joanna Grzyb
Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej
Plac Gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
tel. (42) 6393324
e-mail: joanna_grzyb@o2.pl