2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Zaburzenia snu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Piotr Koppa1, Jacek Losy2,3, Wojciech Kozubski4
1. Oddział Kliniczny Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu
2. Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
3. Zespół Badawczo-Leczniczy Chorób Neuroimmunologicznych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
4. Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 251-255
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, zaburzenia snu, badania polisomnograficzne, tomografia rezonansu magnetycznego

Streszczenie

Cel. Wśród chorych na stwardnienie rozsiane (SM) spotyka się różnorodne zaburzenia snu, nierzadko więcej niż jedno i w różnej konfiguracji. Pojawić się mogą na każdym etapie choroby, a nawet poprzedzać jej początkowe objawy.
Poglądy. U podłoża tych zaburzeń znajdują się zarówno uszkodzenia określonych obszarów mózgu w przebiegu stwardnienia rozsianego, jak i inne objawy i zespoły objawowe w przebiegu SM - np. zespół przewlekłego zmęczenia, zespół depresyjny czy nykturia.
Spośród najczęstszych zaburzeń snu spotykanych u chorych na SM wymieniane są: bezsenność, zaburzenia ruchowe kończyn związane ze snem, nocne zaburzenia oddychania, narkolepsja i zaburzenia zachowania podczas snu REM. Spośród czynników wpływających na jakość snu wymieniane są: ból, nykturia, depresja, działania niepożądane leków, lokalizacja zmian demielinizacyjnych i stopień zaawansowania choroby podstawowej.
Wniosek. Zaburzenia snu występujące u chorych na SM są ważnym i jednocześnie niedocenianym problemem, na który autorzy niniejszej pracy starali się zwrócić uwagę.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Koppa
Os. Powstań Narodowych 1127, 61-213 Poznań
e-mail: piotr-koppa@wp.pl