2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Immunologiczne i endokrynologiczne aspekty patogenezy depresji

Anna Ryś1, Anna Miodek1, Paweł Szemraj1, Janusz Szemraj2, Józef Kocur3
1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi
2. Katedra Biochemii Medycznej, Zakładu Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 335-337
Słowa kluczowe: cytokiny, oś podwzgórze-przysadka-nadnercza

Streszczenie

Cel. Celem poniższej pracy jest analiza związku depresji z zaburzeniami w zakresie układu immunologicznego, które stanowią mechanizm pośredniczący w zwiększonej aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA).

Poglądy. W latach osiemdziesiątych minionego stulecia w licznych badaniach opisywano związek depresji z upośledzeniem odpowiedzi typu komórkowego (mniejsza bezwzględna liczba limfocytów T i B, zmniejszenie liczby oraz osłabienie aktywności komórek NK), w latach dziewięćdziesiątych pojawiły się doniesienia dotyczące wpływu zaburzonej aktywności osi HPA w patogenezie depresji oraz związku zaburzeń depresyjnych z podwyższonym poziomem cytokin prozapalnych u osób, u których wykluczono współistnienie depresji z procesem zapalnym.

Wnioski. WXX wieku dokonano znaczącego postępu w zakresie poznania mechanizmów zaburzeń układów odpornościowego i endo-krynnego w patogenezie nawracających zaburzeń depresyjnych. Do wzrostu poziomu cytokin pozapalnych, takich jak: interleukina-1 (IL-1), interleukina-6 (IL-6), czynnik martwicy nowotworów (TNF-a) produkowanych na obwodzie oraz w centralnym układzie nerwowym może dochodzić pod wpływem działania szeregu bodźców stresujących. Wzrost stężenia cytokin w obrębie o.u.n. wpływa na zwiększoną aktywność osi HPA, a w związku z tym na zwiększone stężenie kortykoliberyny oraz glukokortykosteroidów, które mogą wywoływać i nasilać objawy charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Ryś
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Babińskiego
Oddział VIII B
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
e-mail: anaryt@yahoo.com