2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Rola traumy w powstawaniu wybranych zaburzeń psychicznych

Kinga Bobińska1, Antoni Florkowski1, Maciej Kuśmierek1, Piotr Wierzbiński1, Sławomir Szubert1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 339-344
Słowa kluczowe: trauma, depresja, psychoza

Streszczenie

Cel. Praca jest próbą zwrócenia uwagi na rolę traumy w rozwoju niektórych zaburzeń psychicznych. Przybliża także rolę poszczególnych neuromediatorów i hormonów osi stresu, poprzez które traumatyzujące doświadczenia mogą skutkować występowaniem chorób afektywnych oraz psychoz.

Poglądy. Narażenie na traumatyzujące doświadczenia w dzieciństwie przekłada się na długotrwały wzrost aktywności systemu wydzielania czynnika uwalniającego kortykotropinę (CRF) oraz liczne zmiany w obrębie szlaków neurotransmisji. Prowadzi to do wzmożonej odpowiedzi organizmu na stres.

Wnioski. Dotychczasowe badania wydają się potwierdzać znaczenie traumy w rozwoju zaburzeń afektywnych i psychoz poprzez wytworzenie nadmiernej wrażliwości na stres.

Adres do korespondencji:
Dr Sławomir Szubert
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
e-mail: klpsych@o2.pl