2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Spostrzeżenia praktyczne

Aktualne unormowanie ustawowe o lekarzu sądowym

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 77-84
Słowa kluczowe: ustawa o lekarzu sądowym, prawo

Streszczenie

Cel. Zapoznanie lekarzy z nowymi ustawowymi unormowaniami powoływania lekarzy do pełnienia czynności lekarzy sądowych, jedynie uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby na wezwanie organu prowadzącego postępowanie karne lub cywilne.
Pogłądy. Unormowania obecne zdecydowanie różnią się od przepisów zawartych w uprzednio wydawanych rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. Obecnie uprawnienia wykonywania czynności lekarza sądowego mają jedynie ci lekarze, z którymi prezes sądu okręgowego zawrze umowę. Wybiera ich z listy kandydatów rekomendowanych przez okręgową radę lekarską. Przepisy dotyczące nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego kładą największy nacisk na niekaralność, brak postępowań karnych lub związanych z zastrzeżeniami do pełnionego zawodu lekarza, a przy uzasadnionych wątpliwościach co do rzetelności ich pracy (wydawanych zaświadczeń) prezes sądu okręgowego rozwiązuje umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Wnioski. Znajomość unormowań, nawet krytykowanych, ale obowiązujących, jest istotna dla wszystkich lekarzy, aby nie wchodzili w kompetencje lekarza sądowego, a dla lekarzy sądowych, by wykonując rzetelnie swą pracę, domagali się jej poszanowania.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa