2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne - droga do nozologicznej odrębności i precyzji rozpoznania

Paweł Potocki1, Barbara Remberk1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 39-44
Słowa kluczowe: epizod psychotyczny, ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, rozpoznanie różnicowe, klasyfikacja

Streszczenie

Cel. W dziesiątym wydaniu międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD-10) - uwzględniając różne tradycje diagnostyczne oraz odrębność nozologiczną i korzystne rokowanie psychoz ostrych krótkotrwałych - wprowadzono kategorię F23 ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych (ATPD). Celem pracy jest przegląd dostępnych badań dotyczących tego zagadnienia.
Poglądy. W świetle dotychczasowych badań ATPD jawią się jako zaburzenia rzadko występujące w populacji hospitalizowanych, z wyraźną dominacją u płci żeńskiej, ostrym, lub nagłym początkiem, wielopostaciową symptomatologią, brakiem charakterystycznego podłoża osobowościowego oraz sprzecznymi danymi odnośnie stabilności diagnozy w obserwacjach rocznych i bardziej spójnymi w obserwacjach dłuższych. Badania rodzinne i osobowościowe pokazują jednak, że w obrębie ATPD, pod względem podatności na stres, obciążeń rodzinnych i cech osobowości rysuje się wyraźny podział na psychozy z objawami schizofrenii i bez nich.
Wnioski. Rośnie liczba argumentów potwierdzających celowość wyodrębnienia ATPD spośród innych zaburzeń psychotycznych. Jednakże zagadnienie to wymaga dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Dr Paweł Potocki
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: bremberk@ipin.edu.pl, ppotocki@ipin.edu.pl