2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Poziom agresywności i specyficznych zachowań agresywnych u chorych z zaburzeniami czynnościowymi układu pokarmowego

Magdalena Agnieszka Wrzesińska1,2, Joanna Grzyb1,2, Józef Kocur1,2
1. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 35-38
Słowa kluczowe: agresja, zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego

Streszczenie

Cel. Ocena poziomu agresywności, kontroli i kierunku agresji oraz specyficznych zachowań agresywnych w grupie pacjentów z rozpoznaniem dyspepsji czynnościowej i zespołu jelita nadwrażliwego.
Metoda. Badaniami objęto 50 osób (31 kobiet i 19 mężczyzn w wieku 18-58 lat, średnio: 37,7 lat) z rozpoznaniem dyspepsji czynnościowej i zespołu jelita nadwrażliwego. W badaniach wykorzystano „Inwentarz psychologiczny syndromu agresji" (IPSA).
Wyniki. Chorzy z rozpoznaniem dyspepsji czynnościowej i zespołu jelita nadwrażliwego charakteryzowali się niskim nasileniem agresywności. Między badanymi grupami wykazano istotną różnicę poziomu kontroli zachowań agresywnych - wysoki u chorych z dyspepsją czynnościową, natomiast przeciętny u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego (U = 198,00; p<0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic poziomu badanych zachowań agresywnych zależnych od rozpoznania klinicznego. Badane grupy wykazywały niski poziom samoagresji, agresji ukrytej i agresji skierowanej na zewnątrz.
Wnioski. Chorzy z zaburzeniami funkcjonalnymi przewodu pokarmowego charakteryzują się niskim nasileniem agresywności. Poziom kontroli zachowań agresywnych różnicuje pacjentów z rozpoznaniem dyspepsji czynnościowej i zespołu jelita nadwrażliwego.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Wrzesińska
Pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
tel. 042-639-33-24
e-mail: m.wrzesinska@achilles.wam.lodz.pl