2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Poziom hormonu tyreotropowego a wybrane funkcje poznawcze u chorych na schizofrenię

Małgorzata Dąbkowska1, Beata Augustyńska3, Grażyna Odrowąż-Sypniewska2, Aleksander Araszkiewicz1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 29-33
Słowa kluczowe: hormon tyreotropowy (TSH), schizofrenia, funkcje poznawcze, neuropsychologia

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena korelacji miedzy poziomem hormonu tyreotropowego (TSH) a wynikami testów neuropsychologicznych oceniających wybrane funkcje poznawcze u chorych na schizofrenią.
Metody. Ocena funkcji poznawczych za pomocą: Testu łączenia punktów A i B (TMT A&B, Trail Making Test A&B), Testu Stroopa (Color-Word Interference Test), Testu fluencji słownej. Poziomu TSH mierzono za pomocą Architect TSH - chemiluminescencyjnego testu immunoenzymatycznego z użyciem mikrocząstek (CMIA) służącego do ilościowego oznaczania TSH w surowicy krwi firmy Abbott Laboratories. TSH oznaczano u 59 chorych na schizofrenię (w tym 26 kobiet). Przeważało rozpoznanie schizofrenii niezróżnicowanej i paranoidalnej. Funkcje neuropsychologiczne oceniano u 29 osób spośród tych, którym oznaczono poziom TSH w tym 17 kobiet).
Wyniki. Spośród 59 chorych, jedna osoba miała podwyższony poziom TSH. TSH w dolnej granicy zakresu wartości prawidłowych stwierdzono u 11,9 % badanych. Zanotowano ujemną korelację między poziomem TSH w surowicy, a czasem wykonywania drugiej części testu Stroopa. U chorych, których wyniki części B testu TMT były poniżej lub na pograniczu normy zanotowano istotnie niższe średnie stężenie TSH w surowicy w porównaniu do stężenia TSH w grupie osób, których wyniki mieściły się w normie. Zaobserwowano tendencje do niższego poziomu TSH u części chorych na schizofrenię.
Wnioski. Osłabienie niektórych funkcji poznawczych wiązało się z niższym poziomem TSH.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Dąbkowska
Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum
ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel. 0 52 585-4256
e-mail: gosiadabkowska@yahoo.com