2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Ocena książki

Bock T. Eigensinn und Psychose. „Noncompliance” als Chance. Paranus Verlag. Neumünster; 2006

Anna Leszczyńska1
1. III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 180-181