2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Neuropoznawcze aspekty dziecięcej astmy oskrzelowej - perspektywy badawcze

Joanna Fryt1
1. Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 141-144
Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, procesy poznawcze, regulacja emocji

Streszczenie

Cel. Celem artykułu jest przedstawienie obecnego statusu badań nad neuropoznawczymi aspektami astmy u dzieci.
Poglądy. W artykule omawiane są najnowsze kierunki badawcze w zakresie diagnozowania zakłóceń poznawczych i emocjonalnych u dzieci z astmą, ze szczególnym uwzględnieniem procesów uwagowych, pamięciowych oraz regulacji emocjonalnej.
Wnioski. Dyskusja nad przedstawianym zagadnieniem obejmuje możliwe wyjaśnienia obserwowanych deficytów, ich znaczenie kliniczne oraz perspektywy dalszych badań w tym obszarze.

Adres do korespondencji:
mgr Joanna Fryt
ul. Seweryna 3A/4 7 30-632 Kraków
tel. 501-358-371
e-mail: joannafryt@wp.pl