2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Polska adaptacja „Kwestionariusza postrzegania choroby dla osób z doświadczeniem schizofrenii - wersja dla pacjentów oraz dla ich rodzin”. Etap I - adaptacja językowa

Agnieszka Dyduch1,2, Anna Zaborska2, Tomasz Kucmin1,2, Katarzyna Tomkiewicz2, Radosław Leśniak3, Anna Grzywa2
1. Katedra Zdrowia Publicznego z Zakładem Medycyny Katastrof Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
3. Oddział Psychiatryczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 123-126
Słowa kluczowe: Kwestionariusz Postrzegania Choroby dla Osób z Doświadczeniem Schizofrenii, adaptacja językowa
Streszczenie

Cel. Celem pracy była walidacja językowa polskiego tłumaczenia anglojęzycznego Kwestionariusza Postrzegania Choroby dla Osób z Doświadczeniem Schizofrenii w wersji dla pacjentów oraz dla ich rodzin.
Metoda. Opisano proces walidacji językowej kwestionariusza przebiegający zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami.
Wyniki i wnioski. Problematyczne okazało się tłumaczenie wyrażeń odnoszących się do objawów. Subtelne różnice w znaczeniu spowodowały, że znalezienie zrozumiałych dla czytającego polskich odpowiedników było bardzo trudne. Część określeń, z powodu braku odpowiedników w języku polskim, nie została przetłumaczona dosłownie i zastąpiono je wyrażeniami alternatywnymi. W celu dokończenia procesu adaptacji kulturowej zostanie przeprowadzona i opisana walidacja psychometryczna kwestionariusza.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Dyduch
Klinika Psychiatrii AM w Lublinie
ul. Głuska 1, 20-442 Lublin
e-mail: agabudzisz@wp.pl