2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Rola genów Disrupted-In-Schizophrenia (DISC1 i DISC2) w schizofrenii - aktualny stan wiedzy

Adam Wysokiński1, Wojciech Gruszczyński1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 149-155
Słowa kluczowe: DISC1, DISC2, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Udział genów DISC1 i DISC2 w etiopatogenezie schizofrenii był wielokrotnie przedmiotem badań.
Poglądy. Uzyskane wyniki, chociaż nie są jednoznaczne, sugerują na udział produktów tych genów w rozwoju schizofrenii oraz innych chorób psychicznych, m.in. choroby afektywnej dwubiegunowej. Mechanizm działania białek DISC1 i DISC2 nie jest do końca poznany, jednakże ich potwierdzony udział w procesie neurogenezy oraz występowanie mutacji genów DISC1 oraz DISC2 u osób chorych na schizofrenię przemawiają za udziałem zaburzeń rozwoju układu nerwowego w etiopatogenezie schizofrenii.
Wnioski. Pomimo licznych dowodów świadczących o związku tych genów z występowaniem schizofrenii, ich kliniczne znaczenie nie zostało dotychczas ostatecznie ustalone.

Adres do korespondencji:
Prof. Wojciech Gruszczyński
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Oddział XIB, Szpital im. J. Babińskiego ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel. (042) 652-12-89
fax (042) 640-50-52
e-mail: klpsych@o2.pl