2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Przypadek dysymulacji w przebiegu schizofrenii - opis przypadku

Marek Domański1, Maciej Domański1, Janusz Perzyński2, Aneta Opolska1, Anna Kowal1
1. Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie
2. Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 255-257
Słowa kluczowe: schizofrenia, symulacja, dysymulacja
Streszczenie

Cel. Przeprowadzono różnicowanie pomiędzy symulacją a dysymulacją w schizofrenii.
Przypadek. Pacjent l. 30, leczony psychiatrycznie ambulatoryjnie od 3 lat z powodu schizofrenii paranoidalnej. Z tego powodu uzyskał świadczenie socjalne. W 2006 r. trafił na obserwację sądowo-psychiatryczną z powodu gróźb karalnych, groził zabójstwem sąsiadowi, co nie wynikało z przesłanek psychotycznych. W trakcie obserwacji przejawiał postawę dysymulacyjną, negując objawy psychotyczne. W odniesieniu do okresu sprzed hospitalizacji, zgłaszane w tym czasie objawy psychotyczne tłumaczył przyjętą celowo strategią symulacji. Pacjent negował stawiane mu zarzuty.
Komentarz. Analiza całości obrazu klinicznego pozwoliła potwierdzić rozpoznanie schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Domański
Oddział IV Psychiatryczny Ogólny Szpitala Neuropsychiatrycznego
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
tel. 0-81-7443061