2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Trudności diagnostyczne dotyczące symulacji zaburzeń psychicznych w opiniowaniu sądowo-psychologicznym - opisy dwóch przypadków

Ewa Waszkiewicz1, Anna Pilszyk2
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 259-264
Słowa kluczowe: symulacja, psychologia sądowa, trudności diagnostyczne
Streszczenie

Cel. Ukazanie trudności diagnostycznych w przypadku zaburzeń psychicznych i symulacji, które w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym mają znaczenie dla biegłych psychiatrów przy określaniu stopnia poczytalności i zdolności do brania udziału w czynnościach procesowych.
Przypadki. W pracy dokonano opisu dwóch przypadków, mężczyzn, którzy byli kilkakrotnie poddawani badaniom sądowo-psychiatrycznym. Przeprowadzone dotychczas badania z uwagi na trudności w rozpoznawaniu różnych jednostek chorobowych, pociągały za sobą różne konsekwencje prawne.
Komentarz. Sprawca czynu przestępczego ma prawo do obrony. Biegły natomiast musi mieć to „prawo" na uwadze podczas diagnozowania opiniowanego. W artykule wskazano na czynniki (zachowania), które mogą być pomocne w różnicowaniu symulacji od faktycznie istniejących zaburzeń psychicznych.

Adres do korespondencji:
mgr Ewa Waszkiewicz
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa