2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Bąblowica ośrodkowego układu nerwowego - trudności diagnostyczne: opis dwóch przypadków

Anna Bochyńska1, Jadwiga Strojanowska-Malicka1, Wanda Lipczyńska-Łojkowska1, Mirosława Derejko1, Maria Bielawska2, Danuta Ryglewicz1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 403-406
Słowa kluczowe: bąblowica, diagnostyka, leczenie, profilaktyka, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Bąblowica jest dość rzadko wykrywaną chorobą odzwierzęcą i tylko u 2% chorych dochodzi do zajęcia oun. Trudności diagnostyczne występują jeśli w badaniach neuroobrazowych obraz jest nietypowy, a odczyny serologiczne mogą być ujemne przez długi okres od wystąpienia objawów klinicznych.
Przypadki. Obecnie prezentujemy dwa przypadki bąblowicy: mężczyznę lat 53 z izolowaną postacią mózgową, o nietypowym obrazie w MR - zmiany rozsiane i kobietę lat 18, z postacią oczną i z rozsianymi objawami neurologicznymi.
Komentarz. Bąblowica nadal występuje w Polsce. Izolowane mózgowe postacie są bardzo rzadkie. Diagnostyka winna być oparta o badania neuroobrazowe, testy serologiczne oraz badanie płynu mózgowo - rdzeniowego, a stosowane leczenie zachowawcze jest alternatywną metodą postępowania w przypadkach nieoperacyjnych.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Bochyńska
I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 0-22-45 82 548
e-mail: abochyn@ipin.edu.pl