2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Indywidualna sieć wsparcia społecznego osób przewlekle chorych psychicznie objętych środowiskowym programem rehabilitacji

Paweł Bronowski1, Maryla Sawicka1, Sylwia Kluczyńska1
1. Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 297-303
Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, sieć społeczna, rehabilitacja, choroby psychiczne

Streszczenie

Cel. Brak, utrata lub ubóstwo otaczającej człowieka sieci społecznej są traktowane jako ważny czynnik w patogenezie chorób psychicznych. Celem pracy jest próba oszacowania jakości indywidualnej sieci wsparcia społecznego osób przewlekle chorych psychicznie objętych środowiskowym programem rehabilitacji.
Metoda. W badaniach wzięły udział 103 osoby przewlekle chorujące psychicznie objęte środowiskowym programem rehabilitacji. Osoby te nie były w hospitalizowane w okresie objętym badaniami. Wykorzystano następujące narzędzia: Kwestionariusz i Mapę Oparcia Społecznego Bizonia, Inwentarz Podtrzymania Społecznego Bizonia oraz indywidualny wywiad, opracowany specjalnie na potrzeby badania.
Wyniki. Indywidualne sieci społeczne są nieliczne, składają się średnio z 10 osób. Wśród poszczególnych kategorii osób zaliczanych przez badanych do indywidualnych systemów wsparcia najliczniejszą grupę stanowią „ terapeuci ". W indywidualnych sieciach, średnio ponad 4 osoby wywodzą się bezpośrednio z placówek terapeutycznych, w których uczestniczą badani.
Wnioski. Udział w lokalnym programie wsparcia i rehabilitacji pozytywnie wpływa na indywidualne systemy wsparcia społecznego osób chorujących psychicznie zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. Kontakty z terapeutami oraz innymi uczestnikami programu znacząco wpływają na liczebność indywidualnych systemów. Dostępność wielu funkcji wsparcia deklarowana przez badanych pozwala traktować lokalne programy rehabilitacji jako skuteczny mechanizm wspierający funkcjonowanie i zapewniający pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

Adres do korespondencji:
dr Paweł Bronowski
Instytut Psychologii Stosowanej, APS
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa