2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Ocena umiejscowienia kontroli zdrowia oraz poziomu poczucia własnej skuteczności i optymizmu u chorych na stwardnienie rozsiane

Magdalena Agnieszka Wrzesińska1, Katarzyna Opuchlik2, Józef Kocur1,3
1. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi
2. Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej USK nr 5 w Łodzi
3. Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej UŁ
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 313-318
Słowa kluczowe: umiejscowienie kontroli zdrowia, poczucie własnej skuteczności, optymizm, stwardnienie rozsiane

Streszczenie

Cel. Celem badań była ocena umiejscowienie kontroli zdrowia oraz poziomu poczucia własnej skuteczności i optymizmu u chorych na stwardnienie rozsiane.
Metoda. W badaniach uczestniczyło 42 chorych (27 kobiet oraz 15 mężczyzn) w wieku 20-56 lat (śr. 39,43) z postawionym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego. Do oceny badanych parametrów i cech wykorzystano „ Wielowymiarową skalę umiejscowienia kontroli zdrowia", „Skalę uogólnionej własnej skuteczności" oraz „Test orientacji życiowej".
Wyniki. Chorzy na stwardnienie rozsiane w większości uważali, że ich stan zdrowia uzależniony jest od wpływu innych osób, głównie personelu medycznego. Blisko 60% badanych charakteryzowało się wysokim nasileniem poczucia własnej skuteczności, natomiast wysoki poziom optymizmu stwierdzono u 42,8% chorych.
Wnioski. U chorych na stwardnienie rozsiane dominuje zewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia. Poczucie własnej skuteczności kształtuje się u większości badanych na wysokim poziomie. Większość chorych wykazuje wysokie nasilenie optymizmu.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Wrzesińska
Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej UM
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
tel. 042-639-33-24
e-mail: magdalena.wrzesinksa@poczta.onet.pl