2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Psychoza czy fantazja: opis przypadku zaniedbywanej w dzieciństwie pacjentki ujawniającej objawy przypominające psychozę

Sławomir Murawiec1, Magdalena Kotlicka-Antczak2
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 395-401
Słowa kluczowe: deprywacja potrzeb w dzieciństwie, diagnoza, schizofrenia, dysocjacja, osobowość chwiejna emocjonalnie, uzależnienia

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest omówienie problemów diagnostycznych dotyczących pacjentów z objawami które mogą być klasyfikowane jako psychotyczne, dysocjacyjne lub wynikające z zaburzeń osobowości. W przypadku wczesnej deprywacji potrzeb psychicznych dziecka może dojść do wytworzenia przez dziecko rozbudowanego świata fantazji zaspokajających zastępczo te potrzeby w wyobraźni. Jeśli te fantazje są nadal przeżywane i werbalizowane w okresie dorosłości, to niekiedy u takiej osoby rozpoznawane bywają zaburzenia psychotyczne.
Metoda. Praca omawia przypadek pacjentki, która doznała w dzieciństwie deprywacji potrzeb psychicznych i wytworzyła szereg wyobrażeń dotyczących rzeczywistych oraz fantazyjnych rodziców. Werbalizowane przez nią w wieku dorosłym wyobrażenia oraz dysfunkcjonalne zachowania prowadziły do wielokrotnych hospitalizacji z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń osobowości typu borderline, natręctw i uzależnienia.
Wyniki. Obraz kliniczny ujawnianych przez nią zaburzeń nie tworzył spójnej całości, zgodnej z kryteriami którejś z jednostek zawartych w obowiązujących klasyfikacjach psychiatrycznych (zarówno ICD-10 jak i DSM-IV).
Wniosek. Brak jest w obrębie klasyfikacji psychiatrycznej kategorii diagnostycznej w sposób jednoznaczny odpowiadającej tego rodzaju zaburzeniom.

Adres do korespondencji:
Dr Sławomir Murawiec
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail:murawiec@ipin.edu.pl