2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Rozwój badań nad jakością życia w chorobach przewlekłych

Wanda Sobczyk1, Magdalena Gugała1, Rafał Rola1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 353-356
Słowa kluczowe: choroby przewlekłe, jakość życia, choroby psychiczne, opieka medyczna

Streszczenie

Cel. Przedstawienie rozwoju metodologii badań dotyczących zagadnienia jakości życia w chorobach przewlekłych.
Poglądy. W większości krajów, problem jakości życia (QoL, Quality of Life) w chorobach przewlekłych nabiera szczególnego znaczenia wobec zwiększania się tej populacji pacjentów w związku z rozwojem terapii i technik medycznych oraz znaczącego wzrostu długości życia. W pracy przedstawiono ogólnie uznaną definicję jakości życia uzależnioną od stanu zdrowia (Health Related Quality of Life, HRQoL), jej uwarunkowania i rodzaje generycznych i specyficznych skal używanych do badań w różnych schorzeniach przewlekłych. Uwzględniono także kwestionariusze do oceny funkcji poznawczych i zaburzeń nastroju, które towarzyszą często chorobom somatycznym. Przedstawiono analizę wyników skal fizyczno-funkcjonalnych i psychospołecznych z wielo-ośrodkowych badań pozwalającą ocenić znaczenie i wpływ pierwotnych lub wtórnych zaburzeń psychicznych współistniejących z chorobami somatycznymi na jakość życia.
Wnioski. Metodologia badań i interpretacja wieloczynnikowo uwarunkowanych zależności dotyczących jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi wymaga jeszcze pewnej korekty, co przyczynić się może nie tylko do poprawy skuteczności leczenia, ale także usprawni organizację i ekonomikę funkcjonowania opieki medycznej.

Adres do korespondencji:
Prof. Wanda Sobczyk
I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (22) 4582548
fax. (22) 4582566