2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Skuteczność leczenia światłem w chorobie afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej

Łukasz Święcicki1, Waldemar Lechowicz2, Dorota Bzinkowska1, Marek Dąbrowski1, Jarosław Torbiński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Dział Informatyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 347-351
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, choroba afektywna jednobiegunowa, fototerapia
Streszczenie

Cel. Ocena skuteczności leczenia światłem w grupie pacjentów z choroba afektywną dwubiegunową i jednobiegunową.
Materiał i metoda. Do badania zakwalifikowano 51 kolejnych pacjentów z choroba afektywną skierowanych na fototerapię. U 37 rozpoznawano chorobę afektywną dwubiegunową, u 14 jednobiegunową (kryteria ICD-10). Ocenę stanu psychicznego i pomiar czasu reakcji przeprowadzano przed rozpoczęciem fototerapii i po 14 dniach, w dniu jej zakończenia. Do pomiaru stosowano skalę oceny depresji Hamiltona w wersji 21-punktowej (HAMD-21), skalę Clinical Global Impression (CGI) oraz skalę depresji Becka (BDI) do samooceny stanu psychicznego. Mierzono czas reakcji prostej i reakcji z wyborem.
Wyniki. Po 14 dniach leczenia światłem obserwowano istotną poprawę stanu psychicznego w obu grupach pacjentów. Zakres poprawy był istotnie większy w grupie osób z ChAD. Przyczyną może być częstsze występowanie sezonowych zmian nastroju w tej grupie.
Wnioski. Leczenie światłem, stosowane w monoterapii lub jako metoda pomocnicza, jest skuteczne zarówno w ChAJ jak i w ChAD. W terapii pacjentów z ChAD leczenie światłem jest istotnie skuteczniejsze. Ocena przyczyny tej różnicy wymaga przeprowadzenia dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Doc. Łukasz Święcicki
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawie
tel. 0-22-45 82 646