2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Społeczno-demograficzne czynniki ryzyka samobójstwa w schizofrenii: przegląd piśmiennictwa

Marta Makara-Studzińska1, Anna Koślak1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 391-394
Słowa kluczowe: schizofrenia, samobójstwo, społeczno-demograficzne czynniki ryzyka

Streszczenie

Cel. Przedstawienie poglądów na temat społeczno-demograficznych czynników ryzyka samobójstwa w schizofrenii.
Poglądy. Wyniki badań wskazują, że mężczyźni dotknięci schizofrenią częściej popełniają samobójstwo niż kobiety, częściej są to również osoby młode. W grupie większego ryzyka popełnienia samobójstwa są również ludzie rasy białej. Kilku autorów wskazało na zwiększone ryzyko samobójstwa wśród pacjentów żyjących samotnie i nie będących w związku. Posiadanie dzieci nie wydaje się wpływać na ryzyko samobójstwa w schizofrenii, chociaż niektóre badania wskazują na jego ochronną rolę. Bezdzietność kobiet chorujących na schizofrenię zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej w przebiegu choroby. Zjawisko bezrobocia w świetle dotychczasowych badań jest także odnotowane jako czynnik ryzyka. Niektórzy badacze wskazali na związek wyższego wykształcenia z podwyższonym ryzykiem samobójstwa.
Wnioski. Określenie indywidualnych czynników ryzyka pacjenta może być decydujące w prognozowaniu i profilaktyce samobójstwa.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Makara-Studzińska
Klinika Psychiatrii UM w Lublinie
ul. Głuska 1, 20-442 Lublin
e-mail: mmakara@go2.pl