2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Trzyletnia sejsmoterapia podtrzymująca w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających: opis przypadku

Magdalena Drozdek1, Krzysztof Kucia1, Grzegorz Giemza1, Aneta Sikora1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 407-409
Słowa kluczowe: elektrowstrząsy, depresja, opis przpadku

Streszczenie

Cel. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie o niewystarczającą skuteczność podtrzymujących elektrowstrząsów u przedstawionej pacjentki.
Przypadek. 62-letnia pacjentka obciążona somatycznie, u której pomimo trzyletniego stosowania podtrzymującej sejsmoterapii 3-krotnie obserwowano nawroty ciężkiego epizodu depresji z objawami psychotycznymi.
Komentarz. Po zebraniu dokładnego wywiadu u podłoża zaostrzeń choroby identyfikowano zawsze czynnik reaktywny.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Drozdek
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: magda.drozdek@gmail.com