2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Risperidon jako terapia dodana do klozapiny w schizofrenii opornej na leczenie: meta-analiza randomizowanych badań kontrolowanych przy zastosowaniu placebo

Tomasz Sobów1, Radosław Magierski1, Iwona Kłoszewska1
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 333-337
Słowa kluczowe: risperidon, klozapina, potencjalizacja, schizofrenia lekooporna

Streszczenie

Cel. Ustalenie czy dodanie risperidonu do terapii klozapiną jest skuteczną metodą leczenia u pacjentów nieodpowiadających lub częściowo odpowiadających na leczenie klozapiną.
Metoda. Meta-analiza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych.
Wyniki. W przedstawionej meta-analizie randomizowanych, kontrolowanych placebo badań nie wykazano skuteczności augmentacji risperidonem dotychczas stosowanego leczenia klozapiną ocenianej jako odsetek chorych poprawiających się ponad 20% w stosowanych skalach, ani wyliczając wielkość efektu według zmian w podstawowych skalach klinicznych. Wynik leczenia nie zależy od czasu trwania próby klinicznej. Sugestia, że najlepszą odpowiedź można uzyskać stosując średnie (4-4,5 mg/dobę) dawki risperidonu wymaga niezależnego potwierdzenia w badaniu klinicznym.
Wnioski. Dodanie risperidonu do klozapiny u pacjentów nieodpowiadających lub częściowo odpowiadających na leczenie klozapiną nie może być zalecane jako standardowa metoda lecznicza.

Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Tomasz Sobów
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
e-mail: tmsobow@csk.umed.lodz.pl
tel.: +48 42 675 73 72
fax: +48 42 675 77 29.