2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego

Iwona Koszewska1,2, Ludmiła Boguszewska3
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Fundacja – Profilaktyka Prewencja Leczenie – Cumulus
3. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 323-331
Słowa kluczowe: powiat tatrzański, depresja, alkohol, samobójstwa

Streszczenie

Cel. Zbadanie czy rejestrowane rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego różni się od rejestrowanego rozpowszechnienia tych zaburzeń wśród ludności całej Polski.
Metoda. Przyjęto do analiz następujące zmienne – występowanie zaburzeń psychicznych rejestrowanych w opiece ambulatoryjnej i całodobowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń afektywnych i zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (w tym psychoz alkoholowych) oraz wskaźnik samobójstw.
Wyniki. Rozpowszechnienie zarejestrowane jest mniejsze w przypadku zaburzeń nastroju i z powodu nadużywania alkoholu niż w Polsce, ale dynamika wzrostu wskaźników zaburzeń poalkoholowych, w ciągu analizowanych lat, jest znacznie wyższa. Wzrostowi wskaźników zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu towarzyszył spadek wskaźników zaburzeń nastroju, podczas gdy w Polsce, w tym czasie, wskaźnik ten wzrastał. W czterech latach – 2003, 2004, 2005 i 2007 wskaźniki hospitalizacji psychoz alkoholowych były wyższe niż średnie dla Polski. Na tle Polski powiat tatrzański charakteryzuje się prawie dwukrotnie wyższymi wskaźnikami samobójstw (prawie trzykrotnie wyższymi w roku 2003). Samobójstwo częściej popełniali mężczyźni, w ostatnich latach mieszkańcy wsi powiatu.
Wnioski. Zjawisko rozpowszechnienia i dynamiki zaburzeń psychicznych w powiecie tatrzańskim różni się od tendencji obserwowanych w całej Polsce. Znacząco wyższe wskaźniki samobójstw mogą wskazywać na większe występowanie zaburzeń depresyjnych. Nie towarzyszy temu rejestrowany wzrost zaburzeń afektywnych, przy jednocześnie wysokiej dynamice wzrostu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i wzrostem rozpoznawania w ostatnich latach psychoz alkoholowych, co może świadczyć o depresji "maskowanej" alkoholem. Warto zatem zastanowić się, czy na obszarze powiatu tatrzańskiego nie należałoby podjąć działań zmierzających do poprawy opieki psychiatrycznej nad chorymi z zaburzeniami depresyjnymi.