2010 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Anatomiczne i czynnościowe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, oraz funkcjonowanie społeczne chorych na schizofrenię oraz ich zdrowego rodzeństwa – przegląd piśmiennictwa z lat 2006-2009

Marta Makara-Studzińska1, Rafał Łoś2, Ewa Latała-Łoś3
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(3): 219–225
Słowa kluczowe: schizofrenia, zdrowe rodzeństwo

Streszczenie

Cel. Analiza dostępnych badań z lat 2006–2009 porównujących chorych na schizofrenię i ich krewnych.
Przegląd. Jednym z nurtów badań nad patogenezą schizofrenii jest porównanie cech neuroanatomicznych, neurofizjologicznych oraz funkcjonowania społecznego chorych na schizofrenię oraz ich zdrowego rodzeństwa. Wyniki badań z ostatnich lat dostarczają coraz więcej dowodów na istnienie nieprawidłowości zarówno strukturalnych jak i czynnościowych u zdrowego rodzeństwa. Ich ujawnienie i opisanie może stanowić postęp w zrozumieniu mechanizmu działania czynników genetycznych i środowiskowych w powstawaniu psychozy.
Wnioski. W ostatnich latach wzrasta liczba badań porównujących osoby chore na schizofrenię i ich zdrowe rodzeństwo. Z jednej strony służą one poszukiwaniu czynników biologicznych decydujących o podatności zachorowania na psychozę. Z drugiej zaś strony wskazują na zakres potrzebnych interwencji terapeutycznych związanych z obciążeniem chorobą bliskiej osoby.

Adres do korespondencji:
Doc. Marta Makara-Studzińska
Katedra i Klinika Psychiatrii UM
ul. Głuska 1, 20‑439 Lublin
tel. 81‑744 09 67