2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Praca poglądowa

Obserwacja w zakładzie leczniczym po nowelizacji artykułu 203 Kodeksu postępowania karnego

Piotr Gałecki1, Antoni Florkowski1, Kinga Bobińska1, Krzysztof Eichstaedt2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny, Łódź
2. Sędzia Sądu Apelacyjnego, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(2): 111–117
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, obserwacja sądowo-psychiatryczna, artykuł 203 kodeksu postępowania karnego

Streszczenie

Cel. Przedstawienie oceny aktualnego polskiego ustawodawstwa dotyczącego obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Omówiono w niej zagadnienia dotyczące poczytalności sprawcy oraz obserwacji sądowo–psychiatrycznej, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w świetle obecnie obowiązującego stanu prawnego.
Poglądy. Zwrócono szczególną uwagę na zmieniające się na przestrzeni lat podejście do kwestii obserwacji oskarżonego (podejrzanego) w psychiatrycznym zakładzie leczniczym, zmianę wnioskodawcy, jak i organu kompetentnego do orzekania w przedmiocie obserwacji psychiatrycznej, a także możliwy okres trwania obserwacji z możliwością przedłużania go na czas określony. Nowe brzmienie artykułu 203 kodeksu postępowania karnego zostało szczegółowo omówione z punktu widzenia biegłego psychiatry i organu procedującego w przedmiocie orzeczenia obserwacji psychiatrycznej.
Wnioski. Nowelizacja artykułu 203 kodeksu postępowania karnego przyniosła pozytywne zmiany dotyczące obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, jak i nowe możliwości zarówno dla biegłych, jak i sądów. Nie jest jednak nadal wolna od wad.