2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Praca oryginalna

Polimorfizm TaqIA genu DRD2 a ryzyko uzależniania od substancji psychoaktywnych

Joanna Biskupska1, Grażyna Adler2, Krzysztof Borowiak1, Małgorzata Drożdżyńska2, Grażyna Zielińska1, Barbara Potocka-Banaś1, Jarosław Piątek1, Andrzej Ciechanowicz2
1. Pracownia Toksykologii Klinicznej i Patobiochemii Molekularnej, Zakład Medycyny Sądowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2. Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(2): 105–109
Słowa kluczowe: uzależnienia, polimorfizm genu DRD2, środki psychoaktywne

Streszczenie

Cel. Substancje psychoaktywne wywołują przewlekłą, nawrotową chorobę OUN, złożoną zarówno pod względem etiologii, mechanizmów molekularnych, przebiegu klinicznego, jak i leczenia. U podłoża tego procesu leżą wzajemnie oddziaływujące uwarunkowania genetyczne, psychologiczne i środowiskowe. Dowiedziono wielokrotnie, że podobnie jak alkohol, inne substancje psychoaktywne wykazują działanie nagradzające w obrębie układu dopaminergicznego śródmózgowia. Postulowany uniwersalny charakter tego procesu spowodował, że elementy szlaku neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego stały się kandydatami do badań nad genetycznym uwarunkowaniem uzależnień, także od innych substancji psychoaktywnych. Przedmiotem pracy była ocena związku polimorfizmu TaqIA genu DRD2 z ryzykiem rozwoju uzależnienia od substancji psychoaktywnych (amfetaminy, THC, opiatów) wśród pacjentów szczecińskiej poradni leczenia uzależnień.
Metoda. Zbadano 100 pacjentów (88 mężczyzn i 12 kobiet) szczecińskiej Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, w wieku 18-52 lata. Grupę kontrolną stanowiło 114 noworodków (95 płci męskiej, 19 płci żeńskiej), które przyszły na świat w Klinice Położnictwa i Ginekologii PUM w latach 2004-2005. DNA wykorzystane do badań pochodziło z ich krwi pępowinowej. Wyniki. W przedstawionym badaniu grupa pacjentów uzależnionych i grupa kontrolna nie różniły się istotnie pod względem rozkładu badanych genotypów i alleli.
Wnioski. W badanym materiale nie stwierdzono związku pomiędzy polimorfizmem TaqIA genu DRD2 i zwiększonym ryzykiem wystąpienia uzależnienia od rozpatrywanych substancji psychoaktywnych.