2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Praca kazuistyczna

Skojarzone dożylne i dotętnicze leczenie trombolityczne chorych z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu – opis czterech przypadków

Piotr Sobolewski1, Jarosław Wójcik2, Irena Łabudzka1, Tomasz Adamczyk2, Monika Śledzińska1, Marcin Grzesik1, Wiktor Szczuchniak1
1. Sandomierski Ośrodek Neurologii z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym SPZZOZ, Sandomierz
2. Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej EuroMedic*, Sandomierz
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(2): 127–134
Słowa kluczowe: skojarzone dożylne i dotętnicze leczenie trombolityczne

Streszczenie

Wprowadzenie. Tromboliza dotętnicza jest rozwijającą się metodą leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. W trombolizie dotętniczej do naczyń szyjnych lub dużych naczyń mózgowych wprowadzany jest system mikrocewników, których koniec umieszczany jest bezpośrednio w środku zatoru lub w jego sąsiedztwie, a leki trombolityczne podawane są bezpośrednio do zatoru.
Materiał i metody. Przedstawiamy 4 chorych, leczonych w naszym oddziale tą metodą w 2009 r. U wszystkich chorych leczenie trombolityczne dożylne okazało się nieskuteczne, bądź po wcześniejszym leczeniu dożylnym nastąpił szybki nawrót objawów.
Wnioski. Terapia skojarzona trombolizą dożylną i dotętniczą jest obiecującą metodą leczenia w ostrym udarze mózgowym.