2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Praca poglądowa

Znaczenie zmian lokalnej hemodynamiki przepływu mózgowego w procesie powstawania i pękania tętniaków

Wojciech Świątnicki1, Piotr Komuński1, Krzysztof Tybor1, Mariusz Heleniak1, Bartosz Bryszewski1, Marek Zawirski1
1. Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(2): 119–125
Słowa kluczowe: tętniaki mózgowe, hemodynamika krążenia mózgowego, krwotok podpajęczynówkowy

Streszczenie

Cel. Celem pracy było przedstawienie wpływu zmienności koła tętniczego mózgu na hemodynamikę krążenia mózgowego, jak również ocena jej znaczenia w procesie powstawania i pękania tętniaków mózgowych.
Poglądy. Tętniaki mózgowe to patologiczne poszerzenia ścian naczyń tętniczych występujące najczęściej w okolicy rozgałęzień tętnic tworzących koło tętnicze mózgu. Powszechnie wiadomo, że w obrębie określonych wariantów koła tętniczego mózgu tętniaki powstają statystycznie częściej. Jednym z wielu czynników patogenetycznych w procesie powstawania i pękania tętniaków jest dynamika przepływu krwi, jak również warunki hemodynamiczne panujące wewnątrz samych tętniaków. Wykazano bowiem, że dynamika tzw. układu tętniak tętnica pozostaje w ścisłym związku ze współczynnikiem kształtu i wielkości tętniaka, ale także z konfiguracją naczyń żywiących oraz ich średnicą. Co więcej, badania przeprowadzone w oparciu o obliczeniową mechanikę płynów wykazały, że określone konfiguracje naczyniowe przyczyniają się do powstania wymiernych zmian dynamiki przepływu krwi, które bezpośrednio wpływają na morfologię ścian naczyń tętniczych. W rezultacie, prowadzi to do ich osłabienia.
Wnioski. Końcowa ocena ryzyka pęknięcia tętniaków jest uzależniona od szeregu czynników, włączając aspekty genetyczne, Konfigurację naczyń tętniczych mózgowia oraz określone parametry geometryczne tętniaków. Coraz większa dostępność metod diagnostycznych przekłada się na zwiększającą się liczbę tętniaków wykrywanych w stadium klinicznie niemym, a więc przed pęknięciem lub uciskiem na struktury sąsiednie. Ponieważ rokowanie w krwotoku podpajęczynówkowym jest wciąż złe, niezwykle pożądana byłaby możliwość przeprowadzenia wczesnej interwencji u chorych z tętniakiem o największym ryzyku krwawienia. Wydaje się, iż omówione w tej pracy aspekty hemodynamiczne krążenia mózgowego mogą być pomocne w przeprowadzeniu wyczerpującej oceny potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z planowanym leczeniem.