2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Praca oryginalna

Nasilenie ogólnych objawów psychopatologicznych, czynników motywacyjnych oraz poczucia koherencji u chorych z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej

Paweł Sala1, Witold Simon1
1. Klinika Nerwic, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(3): 185–191
Słowa kluczowe: anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna, poczucie koherencji, motywacja do leczenia

Streszczenie

Cel. Celem badania była analiza różnic pomiędzy osobami z anoreksją i bulimią psychiczną pod względem nasilenia nieswoistych ogólnych objawów psychopatologicznych, czynników motywacyjnych i poczucia koherencji, oraz określenie wzajemnych zależności tych zmiennych.
Metody. Zbadano 35 pacjentek z rozpoznaniem anoreksji psychicznej i 35 pacjentek z rozpoznaniem bulimii psychicznej (według kryteriów ICD-10). Grupę porównawczą stanowiło 35 osób z zaburzeniami nerwicowymi. Jako narzędzi do badań zastosowano polską adaptację kwestionariusza objawowego HSCL, Kwestionariusz Motywacji oraz Kwestionariusz Koherencji SOC-29. Pacjentki były badane na etapie kwalifikacji do leczenia oraz na etapie przyjęcia do szpitala.
Wyniki. Na etapie kwalifikacji pacjentki leczone z powodu anoreksji cechowały się większym natężeniem ogólnych objawów psychopatologicznych oraz większą motywacją do leczenia w porównaniu do chorych z bulimią psychiczną. Przy przyjęciu różnice były nieistotne statystycznie. Poczucie koherencji było obniżone.
Wnioski. U chorych z rozpoznaniem anoreksji psychicznej nieswoiste objawy psychopatologiczne mogą się wiązać z większą motywacją do leczenia. Natężenie poczucia koherencji nie różnicuje chorych z obu typami zaburzeń odżywiania.

Adres do korespondencji:
dr n.med. Paweł Sala
Klinika Nerwic, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Tel 22-4582700
e-mail: sala@ipin.edu.pl