2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Praca oryginalna

Psychoedukacja dla osób chorujących na schizofrenię – wstępna analiza sposobów prowadzenia zajęć

Małgorzata Chądzyńska1, Joanna Meder1, Katarzyna Charzyńska1, Anna Drożdżyńska1
1. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(3): 201-206
Słowa kluczowe: schizofrenia, psychoedukacja

Streszczenie

Cel badań. Celem pracy była analiza metod pracy i tematyki zajęć psychoedukacyjnych dla osób chorych na schizofrenię.
Metoda. Przeprowadzono jednorazowe badanie ankietowe wśród 16 terapeutów, na temat warunków i sposobów prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych.
Wyniki. Wykazano brak silnego zróżnicowania w sposobach prowadzenia zajęć i zakresie ich treści. Najczęściej wymieniane tematy to: informacje o chorobie, wiadomości dotyczące farmakoterapii oraz kształtowanie umiejętności społecznych i radzenia sobie ze stresem. W pracy z rodzinami problemy terapeutów dotyczyły poczucia winy, braku akceptacji choroby, unikania tematyki choroby oraz trudności w odnalezieniu wspólnego języka z rodziną.
Wnioski. Psychoedukacja oprócz dostarczenia wiedzy na temat choroby powinna zawierać elementy technik terapeutycznych mające na celu minimalizowanie skutków choroby w codziennym życiu. Konieczna jest staranna kwalifikacja do grup uwzględniająca stan kliniczny i indywidualną postawę do choroby. W pracy z rodzinami należy uwzględniać indywidualne sposoby członków rodziny stosowane dla poradzenia sobie z obciążeniami związanymi z chorobą.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Chądzyńska
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9; 05-957 Warszawa
e-mail: malgorzata.cha@wp.pl
tel: 022-45-82-521